قرار وثیقه چیست؟چه ویژگی های دارد و چه زمان صادر می شود؟

قرار وثیقه قراری است که به موجب آن متهم متعهد می شود که هرگاه به مرجع قضایی احضار شد، در این مرجع حضور به هم رساند و برای تضمین انجام این تعهد وثیقه ای به مبلغ معین به مرجع قضایی می سپارد اگر متهم در موعد مقرر در این مرجع حاضر نشود، این وثیقه ضبط خواهد شد.

قرار وثیقه، یکی از انواع قرارهای تامین است و در مواردی، نظیر اینکه، جرم صورت گرفته جنبه مالی داشته و تضمین جبران زیان وارده به مجنی علیه و بازگشت متهم به دادگاه، ضرورت دارد صادر می گردد. در این شرایط، با صدور قرار وثیقه، آزادی متهم، مشروط به تودیع و ضمانت وثیقه، می گردد و وثیقه گذار، می تواند، خود متهم یا شخص ثالث باشد.

قرارهای تامین کیفری

ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می کند:

به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری زیر را صادر نماید:

  1. التزام به حضور با قول شرف
  2. التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله
  3. اخذ کفیل با وجه الکفاله
  4. اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول
  5. بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون

یکی از قرارهای تامین ذکر شده در ماده ی 217 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار وثیقه است که در پرونده های زیادی توسط بازپرس و به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی صادر می شود و به موجب بند خ این ماده می تواند اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول

مهمترین قرارها که توسط مراجع قضایی صادر می شود:

1- قرار کفالت

2- قرار وثیقه

3- قرار بازداشت موقت

گاهی لازم میشود تا مراجع قضایی به متهم دسترسی پیدا کنند جهت پیشرو تحقیقات مقدماتی را به انجام برساند. اقدام به صدور قرار کفالت، قرار وثیقه و قرار بازداشت می نماید

قرار وثیقه:

وثیقه میتواند وجه نقد، ضمانت نامه ی بانکی، مال منقول یا غیر منقول باشد از میان این موارد در عمل بیشتر(وثیقه ملکی)مورد پذیرش قرار میگیرد.

غالبا برای افراد دشوار است که سرمایه خود را برایمدت ناملومی در اختیار قوه قضاییه قرار دهند لذا بهترین قرار همان سپردن وثیقه ملکی می باشد.

مراتب توقیف آن به ثبت اسناد و املاک اعلام می شود تا مانع نقل و انتقالات بعدی آن شود چون ملکی که در توقیف است دیگر قابل خرید و فروش نیست.

اگر برای متهمی قرار وثیقه صادر شده باشد تا زمانی که نتوانند این وثیقه را فراهم کند به بازداشتگاه منتقل می شود.

تعیین میزان وثیقه:

تعیین میزان مبلغ قرار بر عهده مرجع قضایی صادرکننده قرار وثیقه می باشد

امتیاز این مطلب