اجاره سند و وثیقه چه لزومی دارد؟

اجاره سند و وثیقه عملی است که امروزه در جامعه ما بسیار رایج شده و افراد برای موارد مختلفی از جمله آزادی زندانی آنرا به کار می گیرند.