مراحل وثیقه گذاشتن برای زندانی چگونه است؟

در مقالات قبلی در مورد واژگان اولیه همچون متهم (شخصی که بنا بر شواهد و مدارک متهم به انجام کاری خلاف قانون و یا شرع شده‌است اما این دلایل هنوز برای اثبات جرم وی کافی نیست) و مجرم (شخصی که بنا بر شواهد و مدارک لازم و کافی متهم به انجام کاری خلاف قانون و یا شرع شده‌است و جرم وی اثبات نیز شده) توضیحاتی مفصل و به قدر کفاید خدمت شما عزیزان ارایه کرده‌ایم.

در این مقاله از گروه تامین اجاره سند برای زندانی راه گشا سعی داریم تا در مورد موضوعات سند اجاره‌ای- اجاره سند- وثیقه- اجاره وثیقه- وثیقه اجاره‌ای- اجاره سند برای زندانی- اجاره سند برای مرخصی زندانی- اجاره سند برای دادسرا- اجاره سند برای دادگاه- سند اجاره‌ای برای زندانی- سند اجاره‌ای برای مرخصی زندانی- سند اجاره‌ای برای دادسرا- سند اجاره‌ای برای دادگاه- وثیقه برای زندانی- وثیقه برای مرخصی زندانی– وثیقه برای دادسرا- وثیقه برای دادگاه – . . . از دیدگاه دیگری وارد بحث شده و موضوع را برای شما عزیزان بشکافیم.

مراحل وثیقه‌گذاری برای زندانی

پس از ثبت شکایت و جمع‌آوری مدارک و شواهد له شخص مجرم یا متهم و بازداشت وی و طی مراحل مختلف که مربوط به بحث ما نیست و آوردن آنها در این مقاله جایز نمی‌باشد قاضی محترم پرونده با توجه به قوانین و ضوابط مشخص شده توسط قانون‌گذار و اختیاراتی که قانون‌گذار به شخص قاضی داده‌است اقدام به تعیین وثیقه برای زندانی می‌کند.

این وثیقه می‌تواند سند ملکی به عنوان وثیقه یا مال یا کفیل یا فیش حقوقی باشد.

پس از این مرحله خانواده و بستگان نزدیک زندانی موظف هستند وثیقه تعیین شده توسط دستگاه قضا را به دادگاه ارایه کرده تا بتوانند زندانی خویش را آزاد کنند.

پس از ارایه وثیقه دادگاه یا دادسرا کارشناس معتمد خود را به محل ملک (این توضیحات در مورد سند ملکی و وثیقه سند است) اعزام کرده تا ملک ارایه شده را کارشناسی کرده و ارزش ریالی آن را تخمین بزند.

در این مرحله اگر ارزش ملک ارایه شده کمتر از وثیقه تعیین شده باشد که خانواده فرد متهم یا مجرم مجددا باید سند ملکی (وثیقه) دیگری به دادگاه یا دادسرا ارایه کنند و این مراحل تا اینجا مجددا تکرار شود.

این مطلب را نیز بخوانید: تامین وثیقه برای حبس تعزیری

اما اگر ارزش ملک ارایه شده هم تراز وثیقه تعیین شده و یا بیشتر از آن باشد(بنا بر گزارش کارشناس معتمد دستگاه قضا ) قاضی محترم پرونده وثیقه ارایه شده را قبول کرده و زندانی می‌تواند از حق مرخصی خود استفاده کند که در این مرحله پس از طی مراحل اداری و انجام توقیف موقت ملک ارایه شده فرد زندانی آزاد می‌شود.

شرایط وثیقه‌گذاری برای زندانی

۱- صدور اجازه استفاده از حق مرخصی برای زندانی توسط قاضی محترم پرونده

۲- ارایه وثیقه یا سند ملکی هم تراز و هم ارزش با وثیقه تعیین شده توسط دستگاه قضا

مدارک لازم برای وثیقه‌گذاری زندانی

در مورد مدارک لازم برای امر وثیقه‌گذاری دو شاخه جدا وجود دارد:

۱- مدارک لازم برای اجاره سند سند اجاره‌ای- اجاره وثیقه- وثیقه اجاره‌ای- اجاره سند برای زندانی- اجاره سند برای مرخصی زندانی- اجاره سند برای دادسرا- اجاره سند برای دادگاه- سند اجاره‌ای برای زندانی- سند اجاره‌ای برای مرخصی زندانی- سند اجاره‌ای برای دادسرا- سند اجاره‌ای برای دادگاه- وثیقه برای زندانی- وثیقه برای مرخصی زندانی- تکلیف وثیقه در صورت فرار متهم– وثیقه برای دادسرا- وثیقه برای دادگاه – آزادی زندانی مهریه با وثیقه– . . . که این مدارک توسط خانواده یا بستگان و افراد نزدیک زندانی به شخص سندگذار یا شرکت‌های اجاره سند و اجاره وثیقه ارایه می‌شود.

که این مدارک نسبت به میزان ارزش وثیقه تعیین شده و همچنین خود شخص سندگذار و در نهایت قوانین و صورت جلسه شرکت اجاره سند و اجاره وثیقه متفاوت بوده و نمی‌توان دقیقا آنها را برشمرد اما به صورت نرمال و میانگین مدارکی همچون سفته یا چک یا ضامن کارمند همیشه مطرح بوده‌است.

۲- مدارک لازم برای وثیقه‌گذاری در دادگاه یا دادسرا که این مورد شفاف و مبرهن است. در اینجا تنها مدرک خواسته شده توسط دستگاه قضا همان وثیقه یا سند ملکی خواسته شده با ارزش تعیین شده توسط قاضی محترم پرونده می‌باشد.

نحوه محاسبه وثیقه زندانی

پس از بررسی‌های اولیه و لازم در مورد هر پرونده‌ای (خواه شخص دربند متهم باشد خواه مجرم) با توجه به شرایط پرونده و شدت جرم انجام شده و یا اتهام زده شده و تعداد دفعات محکومیت شخص مجرم یا متهم و قوانین و ضوابط مندرج شده در کتاب قانون توسط شخص قانون‌گذار و جنبه عمومی بودن و یا شاکی خصوصی داشتن جرم و در نهایت اختیارات قاضی محترم پرونده که توسط شخص قانون‌گذار تعیین شده‌است میزان وثیقه مورد نیاز توسط قاضی محترم پرونده محاسبه شده و پس از درج در پرونده به حضور شخص زندانی و خانواده وی ابلاغ خواهد شد.

این مطلب را نیز بخوانید: صدور قرار وثیقه در چه مواردی ممنوع است؟

و بنا بر جمیع جنبه‌های ذکر شده نمی‌توان فرمول خاص و مشخصی برای نحوه محاسبه وثیقه برای زندانی ارایه کرد.

مرجع تعیین کننده وثیقه برای زندانی

اصلی‌ترین و تنها مرجع تعیین کننده وثیقه برای زندانی تنها و تنها قاضی محترم پرونده می‌باشد.

اما این بدین معنا نیست که شخص محترم قاضی بنا بر سلیقه شخصی و صلاحدید خویش وثیقه مورد نیاز را تخمین زده و تعیین کند.

آزادی زندانی با سند اجاره ای

بلکه با توجه به شرایط پرونده حاضر اعم از مجرم یا متهم بودن شخص زندانی(بدین معنا که جرم وی تمام و کمال اثبات شده یا خیر و هنوز در مرحله اتهام است) و تعداد دفعات انجام جرم توسط شخص زندانی و نوع و شدت جرم انجام شده و جنبه عمومی یا خصوصی بودن پرونده و شرایط و ضوابطی که توسط قانون‌گذار در مورد چنین پرونده‌ای در کتاب قانون ذکر شده و در نهایت حقی که قانون‌گذار به شخص قاضی داده تا با توجه به علم و عدالت وی و شرایط خاص هر پرونده‌ای میزان وثیقه مورد نیاز تعیین خواهد شد.

تفاوت وثیقه و کفیل

کفیل به شخصی گفته می‌شود که حضور مجدد متهم یا مجرم را در دادگاه تعهد و کفالت ‌می‌نماید و تعهد می‌نماید که در صورت عدم حضور فرد زندانی میزان وجه‌الکفاله را پرداخت نماید. بدین صورت در صورت عدم حضور شخص متهم یا مجرم کفیل پرونده باید به تعهد خویش عمل نماید.

این مطلب را نیز بخوانید: اصلی ترین شرایط ارائه مرخصی زندانی

اما وثیقه سند ملکی ارایه شده به دادگاه است که در صورت عدم حضور به موقع متهم یا مجرم پرونده در دادگاه یا دادسرا از سمت دستگاه قضا ضبط خواهدشد.

مزایای وثیقه‌گذاری برای زندانی

شاید به این فکر افتاده باشید که خروج یک مجرم از زندان چه لزومی دارد؟

به شرایطی فکر کنید که فرد زندانی شده واقعا مجرم نباشد و فقط مورد اتهام قرار گرفته‌باشد و هنوز مجرم بودن و یا بی‌گناهی وی اثبات نشده‌است.این شخص مانند ذره‌ای معلق در زمین و هوا می‌ماند که هم بیم گرفتاری دارد و هم امید رهایی. در چنین شرایطی قطعا این شخص می‌خواهد و نیاز دارد که آزاد باشد تا بتواند درصدد جمع‌آوری مدارک و شواهدی دال بر بی‌گناهی خویش برآید.

حتی اگر از جنبه دیگری به این ماجرا نگاه کنید حتی به نفع دولت و بیت‌المال نیز می‌باشد. وقتی شخصی بیگناه است علاوه بر بازماندن از زندگی عادی خویش برای دولت نیز تحمیل هزینه در پی دارد.

هزینه‌هایی اعم از خوراک و پوشاک و امنیت و مکان و سرمایش و گرمایش و بهداشت و . . .  اما اگر این ‌شخص به دنبال کارهای خویش باشد و زودتر بی‌گناهی خویش را ثابت کند از هزینه‌های دولت خواهد کاست.

این مطلب را نیز بخوانید: قرار وثیقه چه زمانی صادر می شود و میزان آن چقدر است؟

حتی شرایطی را در نظر بگیرید که فرد زندانی متهم است و جرم وی اثبات شده است خب در این صورت هم همانگونه که در بالا ذکر کردیم باز هم هزینه‌هایی برای دولت در پی دارد و علاوه بر آن خانواده وی و افرادی که تحت تکفل وی هستند نیز در این جامعه بی سرپرست و بدون توانایی امرار معاش خویش رها خواهند شد پس چه بهتر است که در زمان‌های مشخصی این فرد بیرون از زندان باشد تا بتواند به خانواده خویش رسیدگی کند و علاوه بر همه اینها اگر فرد متهم بیرون از زندان باشد شاید بتواند همه تلاش  خویش را کرده و از شاکی یا شاکیان خصوصی پرونده طلب عفو و بخشش و رضایت کند.

معایب وثیقه‌گذاری برای زندانی

با تمام مزایا و موارد مفید ذکر شده اما وثیقه‌گذاری برای شخص متهم یا مجرم معایبی نیز در پی خواهد داشت.

به طور مثال امکان گریختن وی وجود دارد به خصوص اگر فرد مجرم باشد و جرم وی اثبات شده‌باشد. که در این صورت شخص سندگذار به دردسر افتاده و ممکن است ملک خویش را از دست بدهد.

چرا که اگر فرد متهم یا مجرم در زمان مقرر به دادگاه مراجعه نکند دستگاه محترم قضا وثیقه وی را ضبط کرده و اقدام به فروش آن می‌کند تا از این طریق ضرر و زیان شاکی یا شاکیان پرونده را جبران نماید.

پیگری روند وثیقه‌گذاری برای زندانی

روند معمول اجاره سند و سند اجاره‌ای و اجاره وثیقه بدین شکل است که خانواده شخص متهم یا مجرم و یا خود وی به صورت مستقیم با شخص سندگذار در ارتباط نبوده و یکدیگر را نمی‌شناسند. بلکه از طریق شرکت های اجاره سند ارتباط بین این دو طرف برقرار خواهدشد.

و به همین علت کارهای اداری اصلی و هماهنگی‌ها معمولا (طبق قرارداد نوشته شده بین طرفین معامله) برعهده همین شرکت‌ها و عوامل آنها خواهد بود لذا پیگری روند وثیقه‌گذاری برای زندانی از طریق همین شرکت‌ها انجام خواهد شد و معمولا لزومی ندارد که هر دو طرف در همه مراحل در دادگاه و دادسرا و مراجع ذیربط حضور داشته‌باشند.

این مطلب را نیز بخوانید: سند اجاره‌ای برای زندانی اصفهان

با همه موارد ذکر شده در این مقاله باز هم هرگز نمی‌توان همه شرایط و ضوابط را برای همه پرونده‌ها عمومیت داد زیرا حتی پرونده‌های مشابه نیز در جزییات و ریز نکات با یکدیگر بسیار متفاوت خواهند بود.

نکته دیگری که بسیار اهمیت دارد این است که در هر قرارداد و معامله‌ای هر چند طرف که در آن قرارداد حضور داشته باشند یک به یک دارای اهمیت فراوان هستند و صحت‌سنجی تک تک آنها برای انجام معامله‌ای سفید و بی‌خطر الزامی می‌باشد.

در مبحث ما علاوه بر صداقت و درستی شخص سندگذار و شخص دریافت کننده وثیقه  یک طرف دیگر نیز وجود دارد که هم می‌تواند امین هر دو طرف و مجری یک قرارداد عادلانه باشد و هم می‌تواند شخص یا شرکتی کلاهبردار و خیانت‌کار باشد و به یک یا هر دو طرف قرارداد ضرر و زیان وارد کند و این طرف همان شرکت ارایه دهنده سند اجاره‌ای می‌باشد.

اگر این شرکت یا شخص واسط کلاهبردار باشد می‌تواند از زوایای مختلفی به طرفین قرارداد ضربه وارد کند به طور مثال می‌تواند با سواستفاده از شرایط خانواده زندانی مبلغی هنگفت و غیر واقع از آنها دریافت کند و یا می‌تواند حتی سندی جعلی به آنها ارایه دهد و باری از روی دوششان که برندارد هیچ حتی جرمی به جرایم فرد متهم یا مجرم افزوده و آنها را درگیر ماجرای تازه‌تری کند.

و یا می‌تواند مبلغی کمتر از حد عرف و قانون به شخص سندگذار پرداخت نماید و یا در قبال ارایه سند ضمانت درستی از خانواده شخص زندانی دریافت نکرده لذا زمینه ضبط وثیقه شخص سندگذار را فراهم کرده و زندگی وی را به باد دهد.

این مطلب را نیز بخوانید: اجاره سند چرا و چگونه انجام می‌شود؟

لذا با موارد بیان شده قصد ترساندن شما عزیزان را نداریم بلکه سعی بر آن داریم که با احتیاط و محافظه‌کاری بیشتری قدم در این مسیر بگذارید و قبل از انجام هر معامله‌ای در مورد پیشینه و سابقه شرکت ارایه دهنده سند اجاره‌ای تحقیقات لازم را انجام داده تا بتوانید با اطمینان خاطر کار خود را به ایشان بسپارید و چه به عنوان شخص سندگذار یا زندانی و خانواده وی با خیال راحت به ایشان مراجعه کنید.

در گروه اجاره سند راه‌گشا افتخار آن را داریم که بیش از یک دهه در خدمت شما عزیزان بوده‌ایم و بدون حتی یک مورد سیاه در پرونده کاری خویش همواره سعی بر حفظ عدالت بین دو طرف قرار داد داشته تا بتوانیم عزیزان دربندتان را به آغوش گرم خانواده بازگردانیم.

در پایان این مقاله از خداوند منان طلب عفو برای همه گنهکاران و رهایی برای همه انسان‌های بی‌گناه دربند داریم و امیدواریم به هیچ دلیلی هیچ انسانی از آغوش امن خانواده خویش جدا نشود.

3.8/5 - (53 امتیاز)
Call Now Button